Príhovor predsedu správnej rady

„Vďačnosť zaslúži si ten, kto vidí zlo, označí ho a zápasí proti nemu“.
José Martí

Milý návštevník/ka,

dovoľ mi, srdečne Ťa privítať na stránke nášho Občianskeho združenia  Kubánci vo svete za demokraciu  a slobodu. /ďalej len OZ/.

Som rodený Kubánec, ktorý mal výnimočné šťastie, keď mu Castrov režim začiatkom 80. rokov umožnil  v rámci medzištátnej dohody o kultúrnej výmene medzi SR a Kubou, pracovnú stáž v bývalom Československu. Počas môjho pobytu došlo v r. 1989 k významným politicko-spoločenským aj hospodárskym zmenám. Skončila sa vláda jednej strany, padol socializmus, krajina sa pokojnou cestou rozdelila na dva samostatné štáty, obyvateľom sa otvorili dvere k nastoleniu demokracie. Tento dejinný prelomový zvrat, som v tej dobe  ako mladý človek, cudzinec,  vnímal obzvlášť citlivo a s pochopiteľnými obavami.
Predseda správnej rady

Hlboko sa mi vryl do pamäti najmä kultivovaný  spôsob prechodu z totality do slobody, možnosť  voľne dýchať, bez obáv verejne prejavovať názor, pohybovať sa bez strachu v krajine, cestovať po svete, skrátka na vlastnej koži prežívať eufóriu zmeny, nadšenie z uvoľnenia, opojný pocit slobody. Tieto, dovtedy pre mňa nepredstaviteľné pocity ma natoľko ovplyvnili, že som  sa rozhodol na Slovensku zostať. Parafrázujúc nášho velikána Martího, nebudem predsa ponižovať svoju dušu tak, že by som sa musel niekomu prosiť, aby mi dovolil vojsť do mojej vlasti ... Aj preto už 36 rokov žijem, pracujem /cca. 20 rokov ako SZČO/ a platím dane  na Slovensku, oženil som sa tu so Slovenkou, mám slovenské občianstvo.

Slovensko je môj druhý domov, milujem túto krajinu aj ľudí, ktorí v nej žijú, ale v srdci som neprestal byť Kubáncom. Zažil som tvrdý  komunistický diktát na Kube, aj o čosi ľudskejší režim  na Slovensku a tak na základe prežitej skúsenosti  môžem porovnávať. A nielen to, uvedomil som si, že mám stále povinnosť voči vlastnej domovine, musím splatiť dlh voči tým, ktorí zostali doma a denne bojujú o holé prežitie.

Nakoľko som už v dôchodkovom veku, hľadal som najvhodnejšie riešenie. Napokon som sa rozhodol pre právnu formu OZ, teda nezávislý, apolitický spolok ľudí, ktorý slobodne združí ľudí, ktorým sú  blízke ciele združenia vyplývajúce z odkazu nášho národného hrdinu José Martího.  José Martí prežíva v kubánskej tradícii a Kuba je na neho právom hrdá. Okrem základov, ktoré položil pre ďalší vývoj myslenia a literatúry v celom latinskoamerickom regióne, rezonuje na ostrove dodnes jeho neochvejná láska k tomuto miestu, spojená s mravným odhodlaním po šťastí a slobode jeho ľudu. Väčšinu svojho života strávil Martí vo vyhnanstve, ktoré možno ešte väčšmi umocnilo túžbu po domove a lásku k nemu, zachytenú v jedinečnej forme literárneho prejavu. Ako píše, „Kuba nás spája, je osudom i žrebom. Dýchame ňou i v dome cudzincovom. Kuba je tvojím srdcom, mojím nebom. Kuba je v tvojej knihe mojím slovom.“

Je nepredstaviteľné myslieť na Kubu bez Martího. Ktokoľvek by ašpiroval ekonomicky a politicky ovládnuť ostrov, musí svoje záujmy presadiť zachovajúc Martího tradíciu, ba dokonca odvolávajúc sa práve na ňu. V súčasnosti sme neraz svedkami podobného procesu, keď sledujeme tzv. spoločenskú transformáciu na Kube. Martího dielo je zdôrazňované, podčiarkujú sa etické aspekty jeho tvorby, prikladá sa význam jednoty a lásky k všetkým ľuďom bez rozdielu.

Na Slovensku žije početná kubánska komunita, ktorá zmýšľa rovnako ako ja. Preto som oslovil niekoľkých kubánskych priateľov, vytvorili sme prípravný výbor, spísali stanovy, požiadali  o registráciu na MV SR, ktoré 14.3. 2019 žiadosť kladne vybavilo. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení ma zakladajúci členovia zvolili jednohlasne za predsedu správnej rady a súčasne som sa stal aj štatutárom OZ.

Primárnym dôvodom vzniku OZ, bola snaha vytvoriť vhodnú legislatívnu platformu na spájanie, združovanie, stretávanie sa a vzájomnú komunikáciu rovnako zmýšľajúcich a cítiacich ľudí, ktorým sú blízke myšlienky slobody, demokracie a ľudských práv všeobecne.

Právne korektne, informačne moderne a efektívne, organizovanou formou, chceme slušne a súčasne dôrazne, upozorniť širokú verejnosť  nielen na Slovensku, ale aj vo svete, na stále prebiehajúci boj o slobodu a uplatňovanie ľudských práv v našej domovskej krajine, na Kube.

Za tým účelom, v rámci existujúcich zákonných, technických a finančných možností, sa budeme všemožne usilovať a podporovať rozvoj občianskej spoločnosti na Kube. Masy bežných ľudí tam majú len minimálne možnosti obhájiť si svoje základné práva a potreby v spoločnosti. Ich osobnú slobodu ešte stále obmedzuje súčasný vládnuci nedemokratický režim.

Preto našou prioritou, je snaha predstaviť Slovensko ľuďom žijúcim na Kube ako model občianskej spoločnosti, síce zatiaľ nie celkom bezchybne fungujúci, ale relatívne úspešne sa rozvíjajúci. Práve na príklade transformácie Slovenska na demokratický štát, možno jasne poukázať na výhody a prínosy demokracie, ale zároveň sa aj vystríhať chýb, ktoré budovanie občianskej spoločnosti prináša. Osobitne významná je takáto propagácia pre Kubu, kde stále pretrváva sociálna nespravodlivosť a potláčanie základných ľudských práv je dlhodobo alarmujúce.

V tejto súvislosti je nutné kriticky vnímať aj fakt, že Kuba dosiaľ neratifikovala základné medzinárodné zmluvy OSN, týkajúce sa ľudských práv./Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach./ Značnú mieru znepokojenia vyvolávajú aj  mocenské počiny úradujúceho prezidenta Miguela Díaz-Canela prinášajúce vlnu represálií voči oponentom režimu.

Jedným z nich je aj legislatívny akt účinný od konca roka 2018, známy ako Nariadenie 349 /„Porušenia Predpisov kultúrnej politiky v zmysle Poskytovania umeleckých služieb“/ obmedzujúce slobodu prejavu kubánskych umelcov. Sieť európskych a kubánskych neziskoviek vystupujúcich v mene kubánskej občianskej spoločnosti, sa ostro ohradili voči spomínanému Nariadeniu 349, ktorým režim v skutočnosti legalizuje doteraz ilegálne praktizovanú cenzúru nezávislého umenia na Kube. Nariadenie totiž umožňuje ukladať sankcie všetkým umelcom, ktorí vystupujú na verejných ako aj súkromných priestranstvách bez dopredu získaného povolenia od Ministerstva kultúry. Táto legislatíva je zrejme súčasťou širšej stratégie nového vedenia štátu, ktoré sa snaží pokračovať v obmedzovaní kritiky nezávislých umelcov a intelektuálov na Kube.

Z uvedeného je zrejmé, že aj napriek čiastočnému uvoľneniu diktátorských pomerov od nástupu Raúla Castra, zostáva domácim intelektuálom a aktivistom, prekonať ešte nejeden strastiplný míľnik na ceste k nastoleniu demokratického režimu, ktorý by umožnil Kubáncom bez obáv vyjadrovať svoje kritické názory na dodržiavanie ľudských práv, či otvorene požadovať rozšírenie demokratických práv a slobôd, ktoré sú typické pre občiansku spoločnosť. 

Jedným z rozhodujúcich motívov vzniku našej OZ bolo práve presvedčenie, že podporou miestnych obyvateľov a komunít, rešpektovaním ich potenciálu, môžeme postupne krok za krokom, prispieť k zlepšeniu pomerov na Kube. Verím, že práve prostredníctvom OZ môžeme vytvoriť živú, otvorenú a akcieschopnú platformu na zdieľanie skúseností s ľuďmi, ktorí ešte stále žijú pre nás v ťažko opísateľných pomeroch.

 Život na Kube je dnes radikálne odlišný od gýčovitej selanky, ktorú ponúkajú cestovné agentúry propagujúce ostrov ako atraktívnu turistickú destináciu, ktorá láka návštevníkov akýmsi zastavením sa v čase. Rezorty pre zahraničných turistov majú na rozdiel od bežnej kubánskej domácnosti dostatok všetkého. Bežní ľudia žijúci za ich hranicami, sú však odkázaní na prídelový systém základných potravín, o násilí v krajine úrady mlčia, vláda kontroluje médiá aj to, čo si ľudia myslia.

„Priemerný plat Kubánca je asi 25 dolárov za mesiac. Je teda naozaj náročné rozhodnúť sa, čo kúpiť, aby to stačilo na prežitie.  V Spojených štátoch žije početná vysťahovalecká kubánska komunita. Viac než milión ľudí tam pracuje a finančne podporuje rodinných príslušníkov, ktorí zostali na Kube a bez ich pomoci, by doslova živorili. Internet je na Kube, podobne ako všetko ostatné, veľmi drahý a aj k nemu má prístup len úzky počet ľudí. Pochopiteľne, je tiež kontrolovaný úradmi. Mať účet na sociálnych sieťach je síce povolené, možno ich používať každý deň, ale len pár minút.  Akékoľvek naozaj demokratické, kritickejšie či otvorenejšie stránky sú okamžite blokované. Všetko, čo je obsahovo otvorené, režim sleduje. Najvýstižnejšie súčasné pomery v krajine asi charakterizuje okrídlená fráza : „Na Kube je komunizmus medzi ľuďmi, no kapitalizmus vo vláde.“

Aj preto naše OZ poskytuje priestor pre všetkých kubánskych aktivistov, odborníkov, novinárov, podnikateľov, učiteľov, študentov, ale aj rodinných príslušníkov politických väzňov na výmenu skúseností, vedomostí a kontaktov, ktoré možno účinne zužitkovať v zápase o demokraciu na Kube. Práve takýto druh informácií a znalostí, môže totiž významne prispieť k zmene zmýšľania ľudí a posilniť ich v presvedčení, že zmena je možná, pokiaľ budú ochotní učiť sa ako funguje demokracia a prečo je životne dôležité, nepoľaviť v úsilí za slobodu zmýšľania a slova. 

Na záver môjho príhovoru, ťa milý návštevník v prípade tvojho hlbšieho záujmu o naše OZ odkazujem na stránku Dokumenty. Tam sú zverejnené  Stanovy OZ, kde nájdeš detailne odpovede na otázky týkajúce sa vzniku, sídla, cieľov, členstva, registrácie, vnútornej organizačnej hierarchie OZ ap.

OZ Kubánci vo svete za demokraciu  a slobodu je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí majú otvorené srdcia, sú im blízke hodnoty ako demokracia, sloboda, ľudské práva, solidarita. Cítia v sebe dostatok odhodlania podporovať tých, ktorých ľudské práva sú ohrozené. Majú zmysel pre ľudskú dôstojnosť, osobnú hodnotu a hodnotu iných bez ohľadu na sociálne, kultúrne, jazykové a náboženské rozdiely. Nechýba im zmysel pre spravodlivosť, či túžba pracovať pre ideály slobody a rovnosti, rešpektovanie rozdielov. Tieto hodnoty sú dôležité nielen sami o sebe. Sú dôležité aj pre našu všeobecnú prosperitu, bezpečnosť a slobodnú existenciu vôbec. 

Tak ako som s José Martím začínal, tak svoj príhovor aj skončím jeho myšlienkami – Kde nie je spravodlivosť a úcta pre názory iných, tam nie je sloboda, ale diktatúra.“ Osobitne aktuálnym pre dnešnú dobu rezonuje v mysliach všetkých Kubáncov na celom svete aj nadčasový výrok „Všeobecné šťastie národa spočíva na nezávislosti svojich občanov.“ 

Ďakujem za pozornosť.

Victor Manuel Pérez López
Predseda správnej rady a štatutár OZ

V Banskej Bystrici, máj 2019

Staňte sa jedným z nás

Vrele uvítame všetkých, ktorých srdce stále bije pre Kubu, 
hoci nedobrovoľne žijú na opačnej strane sveta
logo Kubánci vo svete

OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu
Partizánska cesta 580/19
97401 Banská Bystrica
vmperez.lopez53@gmail.com

© OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu 2022.