O nás

Ciele OZ a spôsoby ako ich naplniť

Už z názvu OZ „Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu“, je zrejmé cieľové zameranie OZ, ktorým je nastolenie demokratického právneho systému ako náhrady za súčasný totalitný režim, ktorý dlhodobo potláča ľudské práva a činí obyvateľov Kuby neslobodnými.

Ide nám teda o uskutočnenie takej zásadnej zmeny v kubánskej spoločnosti, ktorá čo najskôr uvedie do života jej obyvateľov dva najdôležitejšie, dosiaľ chýbajúce  atribúty: slobodu a demokraciu.
logo Kubánci vo svete

Sloboda a Demokracia na Kube

Z povahy veci vyplýva, že slobodné  voľby  samy osebe  nie  sú  schopné  zaručiť  uchovanie demokracie.  Životaschopnosť demokracie  striktne závisí  od  kvality nepretržitého dialógu  medzi  jednotlivcami a vládou, medzi občanmi štátu  a  ich  zástupcami v parlamente. Najlepšou zárukou, že aj po demokratických voľbách sa vytvorí priestor pre rozvíjanie spoluúčasti na riadení vecí verejných, je vitálna občianska spoločnosť.  

Jej činnosť rámcujú aktivity tretieho sektora. Ten pokiaľ je silný, môže výrazne dopomôcť k dosiahnutiu sociálnej  stability, prispieť k pluralizmu,  ale vedie aj k rastu  občianskej zodpovednosti a rešpektovaniu  vlády  zákona. Trvalým  benefitom  je stabilnejšia a zdravšia  demokracia.

Problematika ochrany ľudských práv, slobody a demokracie má nielen svoju teoretickú, ale aj praktickú rovinu. Ľudí na Kube  je treba na zmenu pripraviť. Základom je osveta a vzdelávanie. Už veľký kubánsky mysliteľ a revolucionár José Martí videl vo vzdelávaní najúčinnejší nástroj k výchove a formovaniu človeka.

Jedna vec je umožniť našim členom účasť na vzdelávacích aktivitách  /samoštúdium, ale aj návšteva odborných seminárov a kurzov na témy ako napr., Demokratický právny systém, listina základných práv a slobôd, výhody a obmedzenia demokracie, občianska spoločnosť ap./ a súčasne vytvoriť potrebný priestor pre všetkých občianskych aktivistov a dobrovoľníkov, ktorým sú blízke ciele OZ, aby priamo v teréne získali konkrétnu osobnú skúsenosť. Všestranne podporíme ich kreativitu a iniciatívu a v rámci možností vynaložíme patričné úsilie  priviesť  ich k poznaniu, že každý z nás môže ovplyvňovať veci, ktoré sa ho bytostne dotýkajú.

4 piliere na realizáciu cieľov

Cieľ, akokoľvek ušľachtilý, ak zostane len v rovine salónnej deklarácie a nedočká sa svojho naplnenia v podobe praktických činov, taký cieľ naše OZ nesleduje. Naši členovia milujú svoju vlasť, usilujú sa v prospech svojho národa získať spojencov, myslieť a konať pre lepší osud obyvateľov Kuby, ale aj krajiny v ktorej práve našli útočište a prechodný domov. Akcieschopnosť OZ spočíva na výnimočnom personálnom kapitále, ktorého charakteristické vlastnosti reprezentujú nasledovné 4 piliere.

Jednota a Solidarita

U ľudí nútených dlhodobo žiť v exile, v odlúčení od svojej domoviny, rodiny, priateľov a blízkych je túžba združovať sa za účelom upevnenia vzájomnej jednoty osobitne silná. Veď kde inde, než v spolku rovnako zmýšľajúcich ľudí s podobným osudom je možné v praxi naplno realizovať myšlienky spolupatričnosti a vytvárať priestor pre najrôznejšie prejavy solidarity.

Ak niektorý z Kubáncov, emigrantov má problém a ja, jeho krajan si myslím, že mňa sa to netýka, je najvyšší čas, aby som sa zamyslel. Keď sa niekto z nás ocitne v nebezpečnej situácii, všetkých sa nás to týka, všetci sme v nebezpečenstve. Všetci sme na púti nazývanej „život“.

Preto je potrebné, aby sme držali spolu, boli jednotní, povzbudzovali sa navzájom, chápali a chránili jeden druhého. Ktosi múdry raz povedal : „Každý  z nás je dôležitou niťou vo vzácnej  tapisérii  života  toho  druhého.  A  naše životy sú tkané spoločne.“ My emigranti o tom vieme svoje.

Odvaha Vytrvalosť

My, členovia OZ sme v hĺbke srdca presvedčení, že to čo robíme pre kubánsky ľud, má zmysel, preto môžeme a vieme veci zmeniť.

Realizácia ušľachtilých cieľov na získanie slobody a vybudovanie demokracie je však v podmienkach súčasnej neslobody a diktátu jednej strany bez dostatku osobnej odvahy a vytrvalosti nemysliteľná.

Mimoriadnu dôležitosť nadobúda aj podpora okolia. Osobitne demokratický právny systém Slovenskej republiky,  ktorý na legálnej báze umožňuje Kubáncom  žijúcim na jej území voľne sa združovať. OZ tak môže byť miestom pre všetkých svojich členov, ktorí sú ochotní angažovať sa za správnu vec, urobiť niečo z vlastnej iniciatívy, zo svojho presvedčenia a bez zištného cieľa.

Predstavitelia občianskeho združenia

Jorge Luis Duarry González
Jorge Luis Duarry González
Veci verejné sa nás dotýkajú, všetkých bez rozdielu. Preto treba bdieť nad verejnými otázkami, lebo tie sú podstatou a soľou demokracie. Ak sa na ne vykašleme, ono nás to raz dobehne. To je stará životom overená múdrosť. Nevedomosť nikoho neospravedlňuje. Následky vlastnej ľahostajnosti, nezáujmu a pohodlnosti často znášame spoločne. Problémy, ktoré prinesie apatické konanie sú často oveľa závažnejšie ako ich prvopočiatky. Preto treba byť aktívnym, kritickým uvedomelým a vzdelaným občanom. Len taký sa môže postaviť zlu a vybojovať s ním víťazný zápas.
Ramón Morejón Gonzales
Ramón Morejón Gonzales
K stavu ľudských práv kdekoľvek vo svete je potrebné sa vyjadrovať a nedemokratickým režimom treba nastavovať zrkadlo. Odvážne a vytrvalo. Napriek tomu, že minulý rok uplynulo 70 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je nad slnko zrejmé, že nikto z nás nemôže považovať naše ľudské práva za samozrejmosť. Boj za ľudské práva nie je nikdy a nikde úplne ukončený. Hranice sa neustále posúvajú, a tak nemôžeme mať nikdy pocit, že sme už urobili všetko. V histórii ľudských práv to asi nikdy nebolo jasnejšie. A predsa, čeliac bezprecedentným výzvam po celom svete ľudia neustále dokazujú, že ich smäd po spravodlivosti, dôstojnosti a rovnosti nebude nikdy uhasený. Nachádzajú stále nové a odvážne spôsoby ako to vyjadriť, za čo často platia privysokú cenu. Preto, sa aj my musíme pričiniť o presadenie práva všetkých Kubáncov zúčastňovať sa budovania spoločnosti do ktorej patria.
Lazaro Mederos Corujo
Lazaro Mederos Corujo
Na Kube sa síce postupne čiastočne uvoľňujú spoločenské pomery, režim robí „kozmetické ústupky“, no stále tam vládne občianska nesloboda, politický aj ekonomický útlak. V oblasti dodržiavania ľudských práv sa stále toho veľa nemení. Mnohí Kubánci sú prenasledovaní režimom len za svoje postoje, v spoločnosti vládne strach a napätie, ekonomická situácia väčšiny rodín je viac ako katastrofálna. Aj vzhľadom na uvedené neradostné pomery, cítime aj dnes životne dôležitú príležitosť opätovne sa zaviazať k princípom ľudských práv, keď sa sami seba pýtame, v akej spoločnosti vlastne chceme žiť. Nesmieme ju premárniť.
Johnny Enrique Mediana Suarez
Johnny Enrique Mediana Suarez
Informácie z nezávislých zdrojov ako protipól štátnej propagandy potrebuje Kuba ako soľ. Bežným prostriedkom šírenia osvety, vzdelávania a sprostredkovania informácií vo vyspelých demokraciách je internet a sociálne siete. Kuba až v r. 2015 zaviedla v provincii Santiago de Cuba prvé internetové wifi pripojenie. Napriek tomu ešte stále patrí k štátom s jedným z najnižších internetových pokrytí na svete. Dôvodom je vysoká cena, čo spôsobuje, že pre bežných Kubáncov je internet prakticky nedostupný. Poplatok 4,50 eur za hodinu pripojenia, ktorý by sa napríklad v Európe považoval za bežný, je pre väčšinu Kubáncov, ktorých priemerný mesačný príjem sa pohybuje na úrovni 20-30 dolárov, absolútne neprimeraný. Internet už Kuba má, len je drahý a stále pod kontrolou štátu. Aj preto zápas o slobodné šírenie informácií má svoj význam.
Victor Manuel Pérez López
Victor Manuel Pérez López
Podmienkou nastolenia demokracie na Kube je prekonať súčasnú roztrieštenosť opozičných síl. Len cielená a vytrvalá osveta v občianskej spoločnosti môže presvedčiť masy váhajúcich a získať ich pre spoločnú vec. Kriteriálnou podmienkou je pritom dosiahnutie názorovej jednoty v 4 základných bodoch : 1) Oslobodenie všetkých politických väzňov, „väzňov svedomia“. 2) Ukončenie násilných represií voči odporcom režimu. 3) Dosiahnuť, aby režim „Ratifikáciu medzinárodných dohovorov o občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a zosúladenie kubánskych vnútroštátnych zákonov tak, aby im zodpovedali“ uplatňoval aj v praxi. 4) Uznanie kubánskej občianskej spoločnosti na ostrove aj mimo neho.

Príď medzi nás

OZ „Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu“ je spolok aktívnych ľudí, kubánskych občanov, ktorí sú nútení žiť mimo svojej vlasti, ale nikdy neprestali byť srdcom Kubáncami. Občanmi Kuby uvedomujúcimi si, že pre plnohodnotné občianstvo nestačí len z úzadia komentovať dianie okolo seba a v rodnej krajine, ale podľa svojich možností aj prispievať k jeho zmene. Naše občianska aktivity môžu mať pritom veľmi pestré podoby tak, ako sú pestré naše ľudské životy.

Našou ambíciou je, aby OZ podporovalo u svojich členov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjalo občianske kompetencie svojich členov. OZ v zmysle stanov ponúka veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov. Aktivity obsahujú možnosti pre motiváciu členov, podnecujú ich samostatné uvažovanie o spoločnosti, nútia ich k reflexii a sebareflexii. V aktivitách si členovia musia klásť znepokojujúce otázky, ktoré ich vytrhnú z každodennej pasivity a pohodlnosti.

OZ vedie členov, aby nanovo premýšľali o svojich názoroch, postojoch a aby postupne sami prichádzali na dôsledky pasívneho i aktívneho občianstva, aby objavovali výhody aktívnej angažovanosti v živote spoločnosti.

OZ nechce „učiť“ občianstvu, pretože to by sa rovnalo kázaniu o tom, čo je správne. Je známe, že to nefunguje. Radšej chce byť návodom na vlastné skúmanie, experimentovanie, na učenie sa vlastnou skúsenosťou.

Aby sme podporili všetkých demokraticky zmýšľajúcich Kubáncov doma aj vo svete usilujúcich o zmenu pomerov v našej domovskej krajine s cieľom všestranne zlepšiť život kubánskeho ľudu, potrebujeme samostatne a kriticky mysliacich, zodpovedných občanov, ktorí pozorne počúvajú, snažia sa pochopiť druhého, diskutujú s pomocou argumentov a s otvorenou mysľou odmietajú dogmy. Občanov, ktorí sú nielen ochotní, ale aj schopní a pripravení vniesť osobný vklad do života kubánskej spoločnosti.

Je všeobecne známe, že diktatúry venujú len málo pozornosti skutočnému rozvoju kritického myslenia a občianskeho povedomia. Totalitná vláda poskytuje len obmedzený priestor pre nezávislé občianske aktivity, angažovanosť hlavne mladých ľudí, najmä v oblasti ich mediálnej gramotnosti, či možnosti neobmedzeného prístupu k technológiám elektronickej komunikácie, ktoré sú dnes vo svete bežné. Ide pritom o kľúčové zručnosti aktívneho človeka a občana mimoriadne potrebné pre život v demokratickej a otvorenej spoločnosti prístupnej pre každého.

Staňte sa jedným z nás

Vrele uvítame všetkých, ktorých srdce stále bije pre Kubu, 
hoci nedobrovoľne žijú na opačnej strane sveta
logo Kubánci vo svete

OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu
Partizánska cesta 580/19
97401 Banská Bystrica
vmperez.lopez53@gmail.com

© OZ Kubánci vo svete za demokraciu a slobodu 2022.